Блог

Артикулационна гимнастика

Артикулационната гимнастика е важна част от логопедичната терапия. Артикулационните упражнения са по-интензивни и с по-голяма продължителност при по-тежки смущения в артикулационния праксис. В тези случаи

Прочети още

ДИЗАРТРИЯ

В основата на това нарушение, наричано още дизартрия на развитието, са детските церебрални парализи (ДЦП), които са разнородни в зависимост от локализацията и тежестта на

Прочети още

Заекване

Заекването е най-обсъжданото комуникативно нарушение. Идентефицирането му представлява лесно решим въпрос предвид специфичната му симптоматика: заекването се харахтеризира с блокажи на говора, резултат от спазми

Прочети още

Сензорно-интегративна дисфункция

При определени поражения на мозъка той проявява неспособност да обадинява и интегрира информацията получена от сензорните системи. Те осигуряват усещанията, идващи от слуха, зрението, обонянието,

Прочети още

Аутизъм – общ поглед

При аутизма е нарушена както лингвистичната, така и паралингвистичната комуникация. Разстроена е преимуществено езиковата прагматика. При невербалния аутизъм страдат всички компоненти на устния език: детето

Прочети още

Афазия

Афазията представлява езиково нарушение – загуба или увреждане на способността да се възпроизвежда език и/или да се разбира чужда реч. Причинява се от специфично мозъчно увеждане, най-често в езиковите центрове на мозъка (зона на Брока и зона на Вернике), които са локализирани в

Прочети още

Артикулационни нарушения

Артикулационните нарушения са характерни най-вече за предучилищната възраст. Те се изразяват в неправилно произнасяне на един или повече говорни звукове. Грешките са постоянни, системни и устойчиви

Прочети още

КОГА ДА ПОТЪРСИМ ЛОГОПЕД?

ПРИ ДЕЦА:Когато забелязвате, че детето Ви изговаря неправилно някои звукове или цели звукови групи. Тогава речта му е неправилна, неразбираема, а в училищна възраст може

Прочети още