РЕЧЕВО РАЗВИТИЕ НА ДЕТЕТО от 1 месец до 4 години

CE8ADC30-1D58-4710-9882-02FBB91FFC71

Едни и същи езикови или говорни прояви могат да бъдат както естествени, присъщи за нормалното ранно детско развитие, така и, в по-късна възраст, да са израз на нарушено развитие. Ето защо е необходимо да се познават възрастовите норми за речево развитие.
Показателите за довербалното и вербалното развитие на речта са:
1 месец Реакция на средоточаване при речево общуване с детето.
2 месеца Усмивка при общуване. Детето има живо лицево изражение, напълно разумен поглед, произнася единични звуци.
3 месеца Комплекс на оживление при общуване с възрастни, гукане.
4 месеца Детето силно крещи и се смее, активизира се при игра. Диференциран комплекс на оживление. Реагира на глас или друг звук извън зрителното поле, обръща се към него.
5 месеца Диференциация на насочен звук, напевно гукане, реакция на интонация.
6 месеца Лепет. Детето „мучи“ и „бръмчи“, изпуска мехурчета с уста, провежда „разговор“ с играчките и хората.
7 месеца Готовност за съвместна игра. Реакция на ориентация по звънец. Казва „мам-мам“, особено силно произнася някои гласни „а-а-а“, „о-о-о“, „у-у-у“.
8 месеца Реакция на непознато лице. Детето произнася срички от типа „да“, „ба“, „га“, „ка“.
9 месеца Общува с жестове. Казва „па-па“, „ба-ба“, без да влага смисъл. Имитира кашлица, цъкане с език и др. Показва, че знае името си.
10 месеца Ситуационно разбиране на насочена реч, предметно-действено общуване с възрастни. използва 1-2 лепетни думи, референциални в контекст, и съзнателни несловесни сигнали за насочване на вниманието на възрастния към определен обект.
11 месеца Използва 3 лепетни думи, съотносими с обект или действие. казва „мама“, „тати“ с разбиране.
12 месеца Използва 4 съотносими думи, разбира проста инструкция, допълнена с жестове.
13 месеца Казва поне 4-5 думи.
14 месеца Използва 4-6 думи, включително звукоподражания. Гледа към познат предмет,
15 месеца Речниковият запас се увеличава и вече е 6-10 думи, включително звукоподражания. Детето разбира проста инструкция без жест. „Говори на свой език, разглежда картинки в книжка.
18 месеца Показва една част от тялото. Има запас от около 15-20 думи и звукоподражания. Когато го питат, показва на картина куче, дете и др.
21 месеца Показва три части на тялото и има запас от 20 думи. Прави изречения от 2 думи. Повтаря названията на предметите. на картина показва 6-9 от 10 предмета.
24 месеца Показва 5 части на тялото и разбира двуетапна инструкция. Неадекватно използва личните местоимения. Назовава три предмета на сюжетна картина, задава въпроси. Активният речник е от около 50 думи.
30 месеца Употребява правилно личните местоимения, минало време, множествено число. Употребява названия на цветове, като назовава правилно един цвят. Повтаря две цифри в правилна последователност, има понятие за „едно“. Следва двустепенни словесни инструкции.
36 месеца Речниковият запас е от 250 думи. Използва иречения от три думи, владее множествено число на съществителните и глаголите. Казва името, пола и възрастта си. Разбира значението на 3 прости предлога (изпълнява инструкции от типа „сложи кубчето под чашката“, „сложи кубчето в кутията“). Казва стихчета, употребява прости разширени изречения и владее кратка монологична реч (разказва приказки). Правилно сравнява размери (по-голямо и по-малко).
42 месеца Разбира противоположни аналогии, като задачата се смята за изпълнена, ако детето отговаря правилно на два от три въпроса. Употребява поне едно прилагателно при разказ на сюжетна картина, правилно назовава поне 3 от 4 цвята.
48 месеца Разказва за онова, което е нарисувало или направило, може да обясни какво е студ, умора, глад, да разкаже свързано случка.

Автор: Весела Петрова – логопед, Логопедичен център „Нелино“- Пловдив

Използвана литература: Татьозов Т., „Психодиагностика на ранното детство“ София 1999;
Ценова Ц., „Логоритмична терапия“ София 2017.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest