Заекване

CA41FD73-0A93-48CA-879B-02F5F3F65728

Заекването е най-обсъжданото комуникативно нарушение. Идентефицирането му представлява лесно решим въпрос предвид специфичната му симптоматика:

  • заекването се харахтеризира с блокажи на говора, резултат от спазми в говорния апарат с различна степен на тежест: най-чести са спазмите на артикулационните мускули, но може да има и такива на фонаторната и дихателната мускулатура;
  • вследствие на спазмите речта е накъсана, лишена от плавност, съпроводена с речеви емболи, синкинезии и мъчителни усилия за продуцирането и контролирането й;
  • плиткото, неикономично дишане, вегетативните смущения при говор (изчервяване, пребледняване, изпотяване, сърцебиене) и вторичните психични наслоения също са елементи в клиничната картина на заекването.

Заекването при деца се разглежда в две форми:

  • Невротично (функционално) заекване – разглежда се като вид невроза и следствие на дисфункция в централната нервна система, често възникващи на психична или психогенна основа. При невротичното заекване страдат само прозодиката и дишането, при това дишането може да е минимално засегнато. Често, но не винаги се съчетава с артикулационни нарушения на развитието. Този вид заекване обхваща 86 % и е по-често срещано.
  • Неврозоподобно (органично, еволиционно) – разглежда се като резултат от ранна церебрална ограничена недостатъчност. Неврозоподобното заекване е свързано със специфична езикова онтогенеза – късно проговаряне, паралелно с което възникват говорните спазми, бавно натрупване на речников запас, аграматична фразова реч, многобройни артикулационни грешки от типа на скрита дизартрия. Този вид заекване обхваща около 14 %.

Децата от двете популации имат и различен психически профил: тези с невротично заекване са впечетлителни, емоционално лабилни, лесно раними, напрегнати, страдащи от логофобия и други фобии, а тези с неврозоподобното се отличават с обща моторна неловкост, късно прохождане, необщителност, когнитивни дефицити, снижен интелект, включително до долна граница на нормата.

Друго нарушение на плавността на речта е запъването. То се възприема като по-леката степен на заекването, при която спазмите не водят (или все още не водят) до пълни персеверации на говорните двигателни актове.

В обобщение може да се отбележи, че първичните симптоми, които характеризират заекването, са свързани с повторения, удължавания на звукове, паузи, блокажи, вмъквания. Вторичните прояви на заекването не са облигатни, но са често явление. В началото, ролята им е да „спечелят време“ и да „прикрият“ първичните симптоми. Постепенно те стават хабитуални и много често се забелязват от комуникативния партньор още преди заекващият да е проявил първичните симптоми. За съжаление се оказва, че възрастните със заекване често не осъзнават проявите на вторичните симптоми и ги игнорират за сметка на първичните. Като третични симптоми могат да се посочат формираните в процеса на дългогодишно заекване негативни чувства и нагласи, снижена самооценка, вярвания съотнесени към предопределеност за повтарящи се моменти на социални неуспехи.

Автор: Весела Петрова – логопед

Източници:
Ценова Ц., „Комуникативни нарушения в детска възраст“, София, 2001 г.
Станкова М., „Програма за терапия на заекване“, София, 2017 г.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest