Психолог

При нас ще получите психологическа подкрепа при:

Индивидуална терапия:
* Разка промяна в поведение при деца и възрастни;
* Чести промени в настроението при деца и възрастни;
* Тревожност и депресивност при деца и възрастни;
* Паник атаки;
* Зависимости – наркомания, алкохолизъм, зависимост от хазарат, хранителни разстойства;
* Деца и родители със специални потребности като аутизъм, детска церебрална парализа, Хипеартивност, синдром на Даун, Дислексия;
* Формиране на кариерно развитие при юноши и възрастни;
* След настъпило събитие, което е променило живота ви – смърт на близък, смяна на местоживеене, равод;
* Нужда от атернативни решения за справяне в ситуация влияеща на вашият живот
* Тийнеджърска възраст;
* Обучителни трудности при деца и юноши;
* Подобряване на комуникация и адаптация;
* Оценка на равитието на деца и юноши;
* Семейна терапия;
* Превенция на модели рушащи бъдещето и отклонения в развитието;
* Поведенчески разстройва;
* Ниска самооценка, отстояване, равитие на егото;
* Агресия на поведението при деца;
* Психосоматични прояви на телесното здраве;

Групова терапия:
* Обучение на родители за преодоляване проблемите в детското развитие;
* Формиране на социални умения у деца и юноши;
* Кариерно развитие при деца и юноши;
* Родителски групи на деца със спеациални потребности;
* Родителски групи на деца в тийнейджърска възраст;
* Семейна терапия;
* Групи за взаимопомощ при завсимости.

 

Свържете се с нас