Артикулационни нарушения

04639CA2-520A-4A57-BA13-C5A0E844B762

Артикулационните нарушения са характерни най-вече за предучилищната възраст. Те се изразяват в неправилно произнасяне на един или повече говорни звукове. Грешките са постоянни, системни и устойчиви при изговор на звук, сричка или дума.

Затрудненото звукопроизношение се изразява в:

 1.Липси – пропускане на определен звук: напр. ейка, вместо лейка или окля, вместо рокля.

 2. Замени – замяна на един нормативен звук с друг като това най- често са замени на акустично сходни фонеми – звучни с безвучни ( п-б, ф-в, т-д, к-г, с-з, ш-ж), съскави с шушкави  (с-ш, з-ж, ц-ч, дз- дж), сонори – м-н, р-л.

 3.Изопачаване – чрез уподобен звук. Например: устното изговаране на звук  „л“- уъ  или гърлено „р“ (френско „р“).

Речевите звукове се отличават с различна степен на трудност при изговаряне. В речта на детето звуковете се появят постепенно, като се върви от по-простите и лесни към по-сложните и трудни.

Онтогенетична периодизация на артикулацията (По Ц.Ценова): 

*онтогенеза – индивидуалното развитие на всеки индивид.

Ранна онтогенеза0-1.5 г.Средна онтогенеза 1.5- 2г.Средна към късна 2 -3г.Късна онтогенеза 3-4-5г.
м, п-бн, т-д,ф-в, й , хк-г, с-з, ц-дз ш, ж, ч, дж, л,  р

Затрудненото звукопроизношение значително затруднява образователните и професионални достижения както и социалното общуване.Възможно е, ако не бъдат терапевтирани преди училищна възраст, те да доведат до сериозни затруднения в овладяването на четенето и писането. Подходяща възраст за предприемане на логопедична интервенция е 4-5г.

Ето няколко идеи за диференциране на звукове под формата на игра:

1.Подберете 5 картинки, започващи със съответния звук, и 5 с този,  от който искате да се разграничи. Целта на играта е детето да отдели вляво всички картинки, започващи с единия звук, и в дясно тези  с другия.

2.Подберете различни картинки, съдържащи двата звука. Помолете детето да избере два цвята – напр. син и червен. Съответно за единия звук ще трябва да  нарисува червена усмивка под картинката, съдържаща го, а под другата – синя.

Автор: Гергана Илиева
Източник: www.logopedia.bg

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest